بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘دولت’

بی‌عدالتی در توزیع سهام عدالت

معلم هستید؟
تشریف بیارید روی سایت، قدمتون بر چشم، ثبت‌نام کنید، سهام بگیرید.

کارمند اداره‌ی … هستید؟
تشرف بیارید روی سایت، قدمتون بر چشم، ثبت‌نام کنید، سهام بگیرید.

بیمه شده‌ی تامین اجتماعی هستید؟
تشریف بیارید روی سایت، قدمتون بر چشم، ثبت‌نام کنید، سهام بگیرید.

هیچکدام از اونایی که باید باشید نیستید؟ نقاش ساختمان هستید؟ کارگر … هستید؟ توی حلبی آبادها، کنار خیابون یا پارک‌ها زندگی می‌کنید؟ با سیلی صورت خودتون رو سرخ نگه می‌دارید؟ یا…
ظاهراً هنوز چیزی اعلام نشده. سهام عدالت!

Categories: Various Tags: